واحد کنترل و کیفیت

کارخانه شرکت سپاهان قیرجی مجهز به بروزترین واحد کنترل و کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی و داخلی می باشد. این شرکت دارای پروانه استاندارد به شماره 246507 از سوی سازمان استاندارد ایران می باشد.

واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان قیر جی با بهره گیری از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه های زیر فعالیت می کند:

 الف- انجام فعالیتهای تحقیقاتی.

ب- انجام خدمات علمی آزمایشگاهی مربوط به انواع قیرها.

ازجمله آزمایش های انجام شده در شرکت سپاهان قیر جی بر روی قیر به شرح زیر می باشد:

اولین آزمایش در شرکت سپاهان قیر جی آزمایش قابلیت نفوذ قیر(5ASTM-D) می باشد. این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده به کار می رود.

دومین آزمایش در شرکت سپاهان  قیر جی آزمايش تعيين وزن مخصوص قير (ASTM-D70) است. هدف از این آزمایش، تعیین وزن مخصوص قیر در دمای مشخص می باشد. این آزمایش از این جهت دارای اهمیت است که در کارگاه‌های راهسازی، میزان ذخیره قیر )در تانکرها و استخرهای ذخیره قیر) برحسب وزن قیر بیان می‌شوند، لذا برای دانستن حجم قیر، محاسبه وزن حجمی دارای اهمیت است.

سومین آزمایش در شرکت سپاهان قیر جی آزمايش کندروانی قیر یا ویسکوزیته (ASTM- D88) می باشد. هدف از آزمایش ویسکوزیته، تعیین خواص روانی قیر در دماهای بالا و تعیین عملکرد آسفالت می باشد.

چهارمین آزمایش در شرکت سپاهان قیر جی آزمايش تعيين درجه نرمی قير (ASTM-D36) است. این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش انجام می گیرد. قیری که درجه نرمی اش بیشتر باشد، کمتر در مقابل تغییرات درجه حرارت حساس بوده و درجه نفوذ و یا کندروانی آن کمتر تغییر می کند. یکی از اهداف این آزمایش محاسبه مقدار مقاومت قیر خالص و مصالح ساخته شده با آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت می باشد.

پنجمین آزمایش در شرکت سپاهان قیر جی آزمايش خاصیت انگمی قير (ASTM-D113) است.